Garpco är en tillväxtinriktad företagsgrupp och expansionen sker genom utveckling av och organisk tillväxt i dotterbolagen, genom produktutveckling och marknadssatsningar, samt genom förvärv av små- och medelstora företag som passar in i gruppens koncept.

Garpco är representerat i varje enskilt dotterbolags styrelse, men koncernledningen deltar inte i företagens dagliga verksamhet. Dotterbolagen arbetar självständigt och med starkt fokus på närhet till och insikt om kundens behov och Garpco utgör med sin kompetens och storlek ett stöd och en resurs för att skapa resultatinriktad och kreativ verksamhet, strukturell anpassning, bra finansiering och ekonomisk stabilitet. Detta utgör grunden för den förnuftsstyrda tillväxtfilosofi som bär Garpcos signum. Filosofin bygger på följande nyckelord:

Enkelhet: Bolagen har korta och prestigelösa beslutsvägar där en platt hierarki inbjuder samtliga medarbetare till förbättringsarbetet.

Effektivitet: Med fokus på kundnytta leds bolagen med god ordning utan onödig byråkrati.

Förändringsbenägenhet: Då dotterbolagen är inriktade på nischade produkter behövs en konstant vilja att anpassa och förbättra sitt kunderbjudande.

Ansvar och frihet: Trots att dotterbolagen ingår i en koncern ska den lokala ledningen driva bolaget självständigt, som om de vore egenföretagare, så länge som bolaget presterar i beslutad budgetnivå eller bättre och i enlighet med koncernens riktlinjer och policy.

Trygghet: Koncernens storlek, bredd samt ekonomiska stabilitet möjliggör att dotterbolagens enskilda utmaningar hanteras med fokus på långsiktig lönsamhet.

Långsiktighet är ett honnörsord i Garpcos affärsstrategi. Ett jordnära tänkande där varje dotterbolag får utvecklas i harmoni med de specifika möjligheter som finns inom dess nisch. I långsiktigheten ingår naturligtvis att vara offensiv, men det står ingalunda i kontrast till att tänka efter före.

Koncernen är för närvarande uppdelad på tre affärsområden. Garpco ser dock med öppna sinnen på sin verksamhetsinriktning, varför även andra affärsområden är intressanta i den meningen att koncernen har en underliggande ambition att utveckla verksamheten. Denna affärsmässiga strategi står i stark samklang med den kompetens som finns hos Garpcos ägare och styrelse när det gäller att leda industri-, handels- och tjänsteföretag.