Bolagsstämma

Bolagsstämman är Garpcos högsta beslutande organ. Vid årsstämman som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att deltaga i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma ska ha inkommit med detta via epost info@garpco.com senast 2 månader före årsstämman.

Bolagsordning

Öppna originaldokument Bolagsordning för Garpco Aktiebolag som pdf, eller ta del av innehållet här.

Bolagsordning för Garpco Aktiebolag

Org. nr. 556245-4073

§ 1 Firma

Bolagets firma är Garpco Aktiebolag (publ.) .

§ 2 Styrelsens säte

Bolaget styrelse skall ha sitt säte i Jönköpings kommun av Jönköpings län.

§ 3 Verksamhet

Föremål för bolaget verksamhet är att driva konsultverksamhet inom företagsförmedling, företagsutveckling, ekonomi och data samt handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 675 000 kronor och högst 2 700 000 kronor. Aktierna fördelas i två serier, betecknade A och B. Av aktiekapitalet skall högst 400 000 aktier utgöras av A-aktier och högst 2 700 000 av B-aktier. Varje A-aktie medför tio röster under det att varje B-aktie medför en röst. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 675 000 aktier och högst 2 700 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7 Revisorer

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering i stället ske genom Dagens Industri.

§ 10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålles en gång om året inom sex månader efter räkenskapsåret utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller två justeringsmän.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktie bolagslagen (2005:551).