Osäkerhet om framtida utveckling och händelseförlopp är ett naturligt riskmoment i all affärsverksamhet. Risktagandet som sådant ger möjligheter till ekonomisk tillväxt, men riskerar givetvis även att negativt påverka affärsverksamheten och dess uppsatta mål. Koncernen är därmed av naturliga skäl exponerad för såväl generella omvärldsrisker som landspecifika risker i form av politiska beslut, övergripande förändringar av regelverk och oväntade händelser. Förändringar i kundbeteenden generellt liksom konkurrenters agerande påverkar efterfrågan av olika produkter och lönsamhet.

Koncernen är exponerad för samtliga generella risker som finns i branschen samt specifika risker såsom finansiella och operationella risker.

Med finansiella risker avses fluktuationer i resultat och kassaflöde till följd av bland annat förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditrisker. Den övergripande målsättningen är att med hjälp av koncernledningen minska de negativa effekterna av de finansiella riskerna. Med operationella risker avses negativ inverkan av kraftiga råvaruprishöjningar och höjningar av energipriset samt produktionsbortfall förorsakade av egendomsskador eller avbrott hos underleverantörer.

Finansiella risker

Valutarisker

Koncernens bolag utsätts för transaktionsrisker vid försäljning och inköp i utländsk valuta.

För affärsområde Industrikomponenter i polymera material sker valutaexponeringen primärt i EUR. Valutarisken elimineras till stor del genom användandet av valutakonto där inköpen i EUR täcks av försäljning i EUR och där återstående exponering på inköpen terminssäkras vid behov. Vid årsskiftet var totalt 0 (0 EUR) terminsäkrat. Försäljningen i EUR uppgår till ca 14 % (6 %) av affärsområdets totala fakturering. Inköp av material i EUR uppgår till ca 37 % (29 %) av affärsområdets totala inköp.

Affärsområde Industriverktyg verkar internationellt och utsätts för transaktionsrisker vid såväl köp som försäljningar i utländsk valuta. Valutaexponeringen sker primärt i USD och i EUR och är större vad gäller köp än försäljningen då en stor del av exporten sker i SEK. Valutakonton används för såväl USD som EUR och den del av inköpen som inte täcks av motsvarande försäljning är fullt ut exponerad för valutarisk. När det gäller den viktiga exporten till Storbritannien så faktureras den i GBP. Av affärsområdets totala fakturering är ca 14 % (12 %) fakturering i GBP.

För affärsområde Interiör och design uppgår försäljningen i EUR till ca 11 % (10 %), försäljningen i NOK till ca 8 % (7 %) och försäljningen i DKK till ca 1 % (2 %) av affärsområdets totala fakturering. Inköp av material i EUR uppgår till ca 13 % (18 %) av affärsområdets totala inköp. Inköp i övrig utländsk valuta understiger 1 % (1 %) av affärsområdets totala inköp.

Ränterisker

Koncernen innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar. Avtalade checkkrediter 23 050 tkr (23 550 tkr) har rörlig ränta. Vid årsskiftet var checkkrediterna utnyttjade med 4 892 tkr (7 650 tkr). Samtliga av koncernens övriga långfristiga lån är till rörlig ränta och är således utsatta för ränterisker.

Kreditrisker

Koncernen har medvetet högre kreditrisker för affärsområdet Industriverktyg, där en satsning har gjorts på ökad exportförsäljning. Då denna försäljning avser marknader med betydligt längre kredittider och mottagaren ofta är en agent för ett helt land, kan betydande belopp vara utestående. Beroende på kundstruktur har de olika affärsområdena olika rutiner för riskbedömning av nya kunder som skall säkra att försäljning bara sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Förfallna fordringar rapporteras veckovis till moderbolaget Garpco Aktiebolag (publ) för uppföljning och åtgärd, vilket också har bidragit till att kundförlusterna historiskt sett har varit låga.

Likviditetsrisker

Hanteringen av likviditetsrisker i koncernen sker med försiktighet som utgångspunkt, vilket innebär att alltid behålla tillräckliga likvida medel i kombination med väl tilltagna avtalade checkkrediter.

Operationella risker

Råvaror

Produktionen inom affärsområde Industriverktyg är beroende av råmaterial som plåt, silver, diamant och hårdmetall. Kraftiga prishöjningar på dessa varor kan påverka affärsområdets resultat negativt. För att minska riskerna anlitas en rad olika leverantörer och skrivs, när så kan ske, avropsavtal för så långa perioder som möjligt.

När det gäller affärsområde Interiör och design är råvaruriskerna för Glimakra of Sweden AB begränsade men kraftiga prishöjningar på t ex trä påverkar affärsområdets resultat negativt.

För affärsområde Industrikomponenter i polymera material påverkas UW-ELAST AB endast till viss del av höjda råvarupriser då detta lättare kan påföras kund. Gotlands Gummifabrik AB påverkas mer av kraftiga prishöjningar på gummi och silicon samt valutaskillnader, som påverkar bolagets tradingsortiment.

Energipriset

Produktionen inom affärsområde Industrikomponenter i polymera material förbrukar en stor mängd el, vilket kan påverka affärsområdets resultat negativt. För att minska riskerna vad gäller kostnaden för el så har koncernen tecknat fastprisavtal till förmånliga villkor för ett flertal av koncernens bolag.

Avbrott och egendomsskador

Koncernen har en enhetlig policy för hur försäkringsskyddet för egendomsskador och avbrott skall utformas. Inom affärsområde Industrikomponenter för polymera material har bolagen UW-ELAST Aktiebolag, Gotlands Gummifabrik Aktiebolag och TMRubber Sp möjlighet att styra om produktionen till övriga anläggningar inom affärsområdet, vilket minskar risken för långvarig störning för kunderna. För Glimakra of Sweden AB i affärsområde Interiör och design finns motsvarande möjlighet då bolaget har två produktionsanläggningar. Inom affärsområde Industriverktyg finns inte motsvarande möjlighet.