Garpcos övergripande affärsidé är att förvärva och långsiktigt utveckla mindre och medelstora industri- och handelsföretag. Detta för att ge aktieägarna god avkastning på investerat kapital och för att tillfredsställa behovet av att kunna nå en bra värdetillväxt genom investering i små och medelstora företag. Garpco ska genom sitt management se till att dotterbolagen är välskötta och välprofilerade i sina respektive segment.

Garpco ska bedriva en verksamhet med balanserad riskprofil. I respektive affärsområde ska finnas en ledning med stort kunnande om verksamhetens teknik och marknad, och varje verksamhet ska utvecklas efter sina förutsättningar. Garpco ska ha en långsiktig syn på sitt ägande, men en försäljning av ett dotterbolag eller av ett helt affärsområde kan bli aktuell i händelse av en stark affärsuppgörelse och att en ny ägare förväntas kunna utveckla denna verksamhet bättre än Garpco.

Garpco förvärvar företag som primärt är verksamma inom industri och handel och i huvudsak inriktade på business to business. De förvärvade företagen ska vara klart nischade och ha goda förutsättningar för framtida positiv tillväxt.

Garpco ska växa genom organisk tillväxt och förvärv.