november 2016

()

Bokslutskommuniké för tredje kvartalet, se Periodrapport Kv3 2016