maj 2017

()

Den 3 maj höll Garpco sin årsstämma, se PM – Garpco – Stämmokommuniké årsstämma, samt publicerade bokslutskommuniké för första kvartalet 2017, se Periodrapport Kv1 2017