juni 2011

()

Företrädesemissionen i Garpco är nu avslutad, se Pressmeddelande. Emissionen övertecknades med 1,2 mkr.