augusti 2008

()

Finansmannen Sten K Johnson blir, genom sitt helägda bolag Tibia Konsult AB, största minoritetsaktieägaren i Garpco med 25% av kapitalet och 8% av rösterna.