Investor relations

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Garpcos högsta beslutande organ. Vid årsstämman som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att deltaga i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma ska ha inkommit med detta via epost info@garpco.com senast 2 månader före årsstämman.

Ikon med ordförandeklubba